JHM Development

Raporty bieżące

22/2013

Zawarcie znaczącej umowy

27 Wrze 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawiadamia, że w dzisiejszym, tj. 27.09.2013r. została podpisana przez Zarząd Emitenta umowa o kredyt inwestycyjny (Umowa) z Alior Bank  S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Kredyt został udzielony na następujących warunkach:
- kwota kredytu: 12.795.000,00 zł.
- okres kredytowania: do 31.12.2016 roku
- cel kredytowania: finansowanie inwestycji polegającej na realizacji ETAPI I budowy Osiedla Diamentowego w Koninie – budynek nr 3 i nr 4,
- oprocentowanie kredytu zmienne, WIBOR 3M plus marża Banku,
- uruchomienie kredytu: wypłata w 100% wartości faktur netto po udokumentowaniu zapłacenia podatku VAT,

Emitent zobowiązany będzie do spłaty kredytu w 11 (jedenastu) ratach kwartalnie poczynając od 30 czerwca 2014 roku.

Emitent ustanowi na rzecz Banku zabezpieczenie spłaty w formie:
- hipoteki do kwoty 21.142.500 zł na rzecz Banku wpisanej na prawie własności do nieruchomości położonej w Koninie,
- przelew wierzytelności z z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
- poręczenia według prawa cywilnego MIRBUD S.A.
- cesja należności z umów developerskich do kwoty 15.360.000 zł.

Pozostałe postanowienia Umowy nie zawierają warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość przedmiotu zabezpieczenia hipotecznego przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Halina Mirgos – Prezes Zarządu