JHM Development

Raporty bieżące

16/2018

Zawarcie umów kredytowych

11 Czerw 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku została podpisana z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz stron konsorcjum bankowego powołanego umową konsorcjum bankowego nr 05/18/1419 z dnia 8 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie, a Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie, (dalej: „Bank”), umowa kredytu obrotowego deweloperskiego przeznaczonego na finansowanie w wartości netto przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Apartamenty Reymonta w Skierniewicach (dalej: „Umowa Kredytowa 1”).

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku została podpisana z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowa o obrotowy odnawialny kredyt rewolwingowy przeznaczony na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Apartamenty Reymonta” w Skierniewicach (dalej: „Umowa Kredytowa 2”).

Bank udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 1 na poniższych warunkach:

  1. Kwota kredytu: 35.724.800,00 złotych;
  2. Okres kredytowania: od dn. 11 czerwca 2018r. do 30 września 2021r.;
  3. Cel kredytowania: współfinansowanie oraz refinansowanie wartości netto realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Apartamenty Reymonta” polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanych w Skierniewicach przy ul. Reymonta 31;
  4. Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:

- hipoteką umowną ustanowioną z najwyższym pierwszeństwem do sumy 60.732.160,00 złotych na prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skierniewicach przy ul. Reymonta i ul. Jagiellońskiej,

- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk budowy),

- cesją wypłat należności ze środków zgromadzonych na indywidualnych Otwartych Mieszkaniowych Rachunkach Powierniczych OMRP prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,

- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach kredytowanego przedsięwzięcia deweloperskiego, zawieranych przez Emitenta z nabywcami,

- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Emitenta na rzecz Banku,

- poddaniem się przez Emitenta na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego;

5. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku (WIBOR 3M + stała marża Banku);

6. Spłata odsetek: miesięcznie;

7. Termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: 30 września 2021 r.

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie udzielił Emitentowi kredytu w ramach Umowy Kredytowej 2 na poniższych warunkach:

  1. Kwota kredytu: 700.000,00 złotych;
  2. Okres kredytowania: od 11 czerwca 2018r. do 30 września 2021r.;
  3. Cel kredytowania: finansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Apartamenty Reymonta” polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanych w Skierniewicach przy ul. Reymonta 31;
  4. Spłata kredytu została zabezpieczona m.in.:

-  hipoteką umowną ustanowioną z drugim pierwszeństwem do kwoty 1.260.000,00 złotych na prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skierniewicach przy ul. Reymonta i ul. Jagiellońskiej,

- cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk budowy),

- cesją wypłat należności ze środków zgromadzonych na indywidualnych Otwartych Mieszkaniowych Rachunkach Powierniczych OMRP prowadzonym dla przedsięwzięcia deweloperskiego,

- globalną cesją wierzytelności przyszłych z tytułu umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach kredytowanego przedsięwzięcia deweloperskiego, zawieranych przez Emitenta z nabywcami,

- wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Emitenta na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie,

- poddaniem się przez Emitenta na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego;

5. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie (WIBOR 3M + stała marża Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Warszawie);

6. Spłata odsetek: miesięcznie;

7. Termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: 30 września 2021 r.

Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku.

Informacja o podpisaniu umów została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Regina Biskupska - Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski - Członek Zarządu