JHM Development

Raporty bieżące

1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

05 Sty 2018

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 83 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2018 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2018 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. 

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018: 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne: 

- za I kwartał 2018r. – 15 maja 2018 r.

- za III kwartał 2018r. – 14 listopada 2018 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za  II i IV kwartał 2018 roku.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017r. – 16 marca 2018 r. 

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2018r. – 21 sierpnia 2018 r.

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - - informacje bieżące i okresowe
Regina Biskupska – Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu