JHM Development

Raporty bieżące

20/2018 Przydział obligacji serii B

14 Sier 2018

Zarząd JHM Development SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu redukcji zapisów, uchwałą nr XVI/2018 dokonał przydziału 10.500 Obligacji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej ...

więcej

19/2018 Nabycie nieruchomości w Bydgoszczy

26 Lip 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca, o łącznej powierzchni 4.137 ...

więcej

18/2018 Wstępne informacje o wielkości przychodów i sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 r.

19 Lip 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje, że:

  • przychody ze sprzedaży JHM DEVELOPMENT w I-ym półroczu 2018r. wyniosły 59.499 tys. PLN, co oznacza wzrost o 56,7% wobec I-ego półrocza 2017r.
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej JHM ...
więcej

17/2018 Nabycie nieruchomości w Łodzi

05 Lip 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku nabył, na podstawie umowy sprzedaży ...

więcej

16/2018 Zawarcie umów kredytowych

11 Czerw 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku została podpisana z Bankiem Polskiej ...

więcej

15/2018 Podpisanie umowy z GW na budowę budynku mieszkalnego w ramach III etapu Osiedla Królewskiego w Rumi

17 Maj 2018

Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę budynku mieszkalnego w ramach III etapu Osiedla Królewskiego w Rumi

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu ...

więcej

14/2018 Korekta Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2018r.

16 Maj 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania ...

więcej

13/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. dnia 11.05.2018

11 Maj 2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 11 maja 2018 roku

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających ...

więcej

12/2018 Informacja o podjęciu przez ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 11 maja 2018 roku uchwał ...

11 Maj 2018

Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 11 maja 2018 roku uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w ...

więcej

11/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 11 maja 2018 roku ...

11 Maj 2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 11 maja 2018 roku, treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ...

więcej

Sprzedaż lokali przez JHM DEVELOPMENT S.A. w kwietniu 2018 r.

07 Maj 2018

SPRZEDAŻ
(zawarte umowy deweloperskie
i przedwstępne netto dotyczące sprzedaży
lokali mieszkalnych i usługowych)

PRZEKAZANIA
(lokale mieszkalne
i usługowe ujęte
w przychodach)

    KWIECIEŃ 2018r 22 lokale 28 lokali
    NARASTAJĄCO 2018r 115 lokali 142 lokale
Liczba zawartych umów deweloperskich i ...
więcej

10/2018 Wstępne informacje o wielkości przychodów i sprzedaży w I kw. 2018r.

26 Kwie 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A., informuje, że:

- przychody ze sprzedaży JHM DEVELOPMENT w  IQ2018r. wyniosły 28.282 tys. PLN, co oznacza wzrost o 170% wobec IQ2017r.;

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT S.A. w IQ2018r. wyniosły 39 ...

więcej

9/2018 Zgłoszenie projektów uchwał i wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20 Kwie 2018

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji ...

więcej

8/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13 Kwie 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach na dzień 11 maja 2018 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ...

więcej

7/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych

12 Kwie 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ...

więcej

6/2018 Rezygnacja pani Agnieszki Mazur z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

11 Kwie 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ...

więcej

Sprzedaż lokali przez JHM DEVELOPMENT S.A. w marcu 2018r.

05 Kwie 2018

SPRZEDAŻ
(zawarte umowy deweloperskie
i przedwstępne netto dotyczące sprzedaży
lokali mieszkalnych i usługowych)

PRZEKAZANIA
(lokale mieszkalne
i usługowe ujęte
w przychodach)

    MARZEC 2018r 26 lokali 39 lokali
    NARASTAJĄCO 2018r 93 lokale 114 lokali
Liczba zawartych umów deweloperskich i ...
więcej

5/2018 Powołanie Prokurenta

03 Kwie 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ...

więcej

4/2018 Odstąpienie od umowy z Korporacją Budowlaną Dom Spółka z o.o. na generalne wykonawstwo

06 Marz 2018

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 05 marca 2018  roku złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Korporacją Budowlaną ...

więcej

Sprzedaż lokali przez JHM DEVELOPMENT S.A. w lutym 2018r.

01 Marz 2018

SPRZEDAŻ
(zawarte umowy deweloperskie
i przedwstępne netto dotyczące sprzedaży
lokali mieszkalnych i usługowych)

PRZEKAZANIA
(lokale mieszkalne
i usługowe ujęte
w przychodach)

    LUTY 2018r 33 lokale 21 lokale
    NARASTAJĄCO 2018r 67 lokale 75 lokale
Liczba zawartych umów deweloperskich i ...
więcej

3/2018 Podpisanie Umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę kolejnych trzech etapów osiedla w Koninie

21 Luty 2018

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 r. podpisał z MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18 (dalej „Generalny Wykonawca”) Umowę (dalej ...

więcej

Ogłoszenie o wyborze Audytora

13 Luty 2018

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją procedury wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. i ustawowego badania sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok 2018 i 2019 kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące ...

więcej

Sprzedaż lokali przez JHM DEVELOPMENT S.A. w styczniu 2018r.

05 Luty 2018

SPRZEDAŻ
(zawarte umowy deweloperskie
i przedwstępne netto dotyczące sprzedaży
lokali mieszkalnych i usługowych)

PRZEKAZANIA
(lokale mieszkalne
i usługowe ujęte
w przychodach)

    STYCZEŃ 2018r 34 lokale 54 lokale
    NARASTAJĄCO 2018r 34 lokale 54 lokale
Liczba zawartych umów deweloperskich i ...
więcej

2/2018 Postanowienie dotyczące likwidacji działalności spółki celowej JHM 3 sp. z o.o.

26 Sty 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent")  stosownie do treści  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR informuje, że otrzymał z Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi ...

więcej

Spółka JHM DEVELOPMENT zamknęła rok 2017 rekordową sprzedażą mieszkań.

10 Sty 2018

Zakładana przez Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. sprzedaż 300 mieszkań została nie tylko osiągnięta, ale i znacznie przekroczona. Spółka w 2017 roku sprzedała 369 lokali mieszkalnych wobec 176 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

369 sprzedanych mieszkań w ciągu jednego ...

więcej

Sprzedaż lokali przez JHM DEVELOPMENT S.A. w grudniu 2017 r.

09 Sty 2018

W grudniu 2017 roku przekazano i sprzedano 33 lokale mieszkalne i usługowe.

Przedsprzedaż w grudniu wyniosła 70 lokali.

 

 

Akty notarialne

Umowy przedsprzedaży

Mieszkania i domy jednorodzinne

33

70

Garaże i miejsca postojowe

16

55

 

Narastająco od początku roku przekazano i ...

więcej

1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

05 Sty 2018

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 83 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ...

więcej