JHM Development

Raporty bieżące

21/2013

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

12 Wrze 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent") informuje o otrzymaniu informacji, że w dniu 03 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego JHM 3 Sp. z o.o. - spółki zależnej Emitenta (dalej: "Spółka") o kwotę 6.450.000 (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do kwoty 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) złotych.
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 130 000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) udziałów, będących w 100% własnością Emitenta.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Halina Mirgos – Prezes Zarządu