JHM Development

Raporty bieżące

15/2018

Podpisanie umowy z GW na budowę budynku mieszkalnego w ramach III etapu Osiedla Królewskiego w Rumi

17 Maj 2018

Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę budynku mieszkalnego w ramach III etapu Osiedla Królewskiego w Rumi

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2018 roku podpisał z WAMA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 813/815 lok. 16, 81-810 Sopot (dalej „Generalny Wykonawca”) umowę (dalej „Umowa”) na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową w parterze i garażem podziemnym wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną w Rumi przy ulicy Dębogórskiej 80.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszelkich robót polegających na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną w stanie deweloperskim oraz uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku.

Łączna wartość Umowy: 13 360 000,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin zakończenia wszystkich prac oraz termin uzyskania ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku:  31 października  2019 r.

Maksymalna kwota kar umownych dla Wykonawcy za opóźnienia wynosi 10 % kwoty wynagrodzenia netto.

 Szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Regina Biskupska - Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski - Członek Zarządu