JHM Development

Raporty bieżące

5/2013

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

19 Sty 2013

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 18 stycznia 2013 roku został zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu (dalej: Bank), aneks do umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej, w ramach której Bank udzieli Emitentowi kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 11.000.000,00 złotych na poniższych warunkach:

1) okres kredytowania: od podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r.

2) cel kredytowania: refinansowanie kosztów zabudowy nieruchomości położonych w Skierniewicach przy ul. Rawskiej

3) termin wykorzystania: jeden miesiąc od dnia podpisania aneksu do umowy kredytowej.

4) warunki wykorzystania: wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej; w formie jednego wykorzystania,

5) spłata kredytu została zabezpieczona:

- hipoteką łączną do kwoty 45.300.000,00 złotych na Nieruchomościach, ustanowioną na zabezpieczenie na rzecz Banku wierzytelności Emitenta z Kredytu 1 umowa podpisana 22 maja 2012r i Kredytu 2 – umowa podpisana 18 stycznia 2013r

- zastawami rejestrowymi oraz zastawami finansowymi na rachunkach w Banku

- pełnomocnictwem do rachunków bankowych Emitenta w Banku

- cesją praw z tytułu:

a) umów ubezpieczenia zawartych przez Emitenta w związku z wyodrębnieniem i sprzedażą lokali mieszkalnych

b) umów sprzedaży

c) kontraktu budowlanego, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym wszelkich gwarancji dobrego wykonania kontraktu udzielonych przez Generalnych Wykonawców

- poręczeniem Kredytu Inwestycyjnego przez MIRBUD S.A. do kwoty stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Kredytu 1 i Kredytu 2, tj. do kwoty 45.300.000,00 złotych w oparciu o umowę poręczenia

- podporządkowaniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez MIRBUD S.A. dokonane w oparciu o umowę podporządkowania;

- oświadczeniem Emitenta oraz MIRBUD S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

6) oprocentowanie : oprocentowanie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej – stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku (WIBOR 3M + marża Banku),

7) spłata odsetek: miesięcznie,

8) spłata kapitału: w ratach co pół roku, pierwsza rata dla Kredytu 1 do 31 grudnia 2012 roku, dla Kredytu 2 do 30 czerwca 2014r ostatnia rata płatna do 30 czerwca 2015 r.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Halina MIrgos - Prezes Zarządu