JHM Development

Raporty bieżące

17/2018

Nabycie nieruchomości w Łodzi

05 Lip 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice (dalej: „Emitent”) działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku nabył, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z MATTEO INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Helenów Park spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,6916 ha położonej w Łodzi przy ulicach Smugowej i Źródłowej (dalej: „Umowa”).

Wartość Umowy: 6 717 tys. PLN brutto

Szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.

Regina Biskupska - Prezes Zarządu, Sławomir Siedlarski - Członek Zarządu