JHM Development

Raporty bieżące

13/2013

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonari

27 Maj 2013

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 27 maja 2013 roku:

1. MIRBUD S.A.

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 90.000.000
% udział w liczbie głosów na ZWZA – 93,51 %
% udział w ogólnej liczbie głosów – 72 %

2. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 6.250.000
% udział w liczbie głosów na ZWZA – 6,49%
% udział w ogólnej liczbie głosów – 5 %

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista co najmniej 5 %
Halina Mirgos – Prezes Zarządu