JHM Development

Aktualności

9/2018 Zgłoszenie projektów uchwał i wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20 Kwie 2018

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji ...

więcej

8/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13 Kwie 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach na dzień 11 maja 2018 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ...

więcej

7/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych

12 Kwie 2018

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów ...

więcej

Notowania